martes, 9 de noviembre de 2010

l'obesitat

es una enfermetat cronica originada per moltes causes. Es caracteritza per el ecces de grasa a l'organisme i es presenta cuan el IMC ( indice de masa corporal) ess uperior a 30 kg/m2 i te multiples consecuencies negatives en la salut.CLASIFICACIÓ

segons l'origen de la obseitat es pot clasificar en:


 • exogena:deguda a una alimentacio execiva

 • endogna: causada per alteracions metaboliques

dins les causes endogenes es parla de obesitat endocrina cuan la causa prove d'alguna glandula endocrina com la tiroides. Encara que mols dels factors no es coneixen masa be.


IMC


l'indici de masa corporal es un metode simple per a estimar la proporcio de masa corporal kg/m2

EFECTES SOBRE LA SALUT

pot causar diverses malalties com:

 • cardiovasculars: insuficiencia cardiaca, embolisime pulmonar...
 • endocrina: infertilitat, desordens menstruals...
 • gastrointestinal: cancer colorectal, hernia..
 • renal i genitourinario: disfunció erectil, cancer de mama...
 • teguments: estries, celulitis...
 • múscul esqueletic: gota, perdua de la movilitat...
 • neurologic: accident cardiovascular, demencia...
 • respiratori: asma, disnea...
 • psicologic: depresió, baixa autoestima...

la mortalitat s'incrementa en l'obesitat amb un IMC superior a 32

CAUSES

les causes principals son:

 • una major ingseta de caloriesde les que el cos nesecita
 • menor acctivitat fisica de la que el cos presisa

la herencia tambe te un paper important, ia que, si un pare es obes el risc de que el fill siga obes es 10 voltes superior a lo normal

altra part es deu a enfermetats hormonals o endorines pero son mol pocs comparats amb els altres.

ESTIL DE VIDA

la combinacio d'un estil de vida sedentari mes l'ingesta execiva de calories son prinipals causes de l'obesitat.

Aquseta a aumentat mol en els ultims añs(sobretot l'obseitat infantil) per el consum i la cnfianza en el menjar rapid i una vida sense cap mens d'esforç fisic o practica d'esport.

MALALTIES MEDIQUES

certes enfermetats fisiques i psicologiques sobretot l'injesta de substancies farmaceutiques poden predisposar a l'obseitat.Les malaltise mediques que incrementen aquest risc son:

hipotiroidisme, defiiencia de l'hormona del crixement...

deixar de fumar es una causa coneguda de augment de pes moderat.

les enfermetats mentals tambe poden incrmentar aquest risc.

TRACTAMENT

es necessari tractar adecuaadment les enfermetats substraients si existeixen.

el tractament es basa en un equilibri entre la dieta i l'activitat fisica, es a dir, reduir la grasa corporal menjant menys calories i incrmentant l'activitat fisica.

No hay comentarios:

Publicar un comentario